Kontaktujte nás: 736 613 010 | kucera.flidr@email.cz

Baldecký pohár 2018

Kynologický klub Jedlová -Nedvězí , ČMMJ OMS Svitavy, MS Jedlová a MS Pomezí –Balda pořádají čtvrtý ročník soutěže ohařů „Baldecký pohár“.

   

 

Termín konání: 17. - 18. 9. 2016

Kde: MS Pomezí – Balda les, MS Jedlová - vodní práce

 

Přátelé lovecké kynologie, myslivci, vážení hosté.

Kynologický klub Jedlová&Nedvězí si vás dovoluje pozvat na čtvrtý ročník Baldeckého poháru, soutěže ohařů v lese a na vodě.

Tuto kynologickou akci pořádáme opět po dvou letech pod záštitou ČMMJ OMS Svitavy, ve spolupráci s MS Pomezí Balda a MS Jedlová. Velký dík patří všem sponzorům, bez kterých by se takto velká akce nedala pořádat. Děkujeme.

Na Baldecký pohár zveme kynology z okolí, ale i z ostatních krajů, kteří si chtějí zasoutěžit a prožít se svým pejskem dva dny v krásném revíru Baldeckého lesa a jedlovských rybníků.

Věříme, že díky zkušenostem z minulých ročníků se nám pro vás podaří vytvořit příjemné prostředí, přátelskou atmosféru a pohodu po celý víkend.

Přijeďte, těšíme se na vás.

 

Historie a současnost soutěže ohařů „Baldecký pohár“

Jednoho prosincového odpoledne v roku 2004 se sešli přátelé kynologie u sklenky dobrého moku a stolu plného jídla. S postupujícím časem kde myšlenka jinak nevyslovená a kde slovo dalo slovo a nebylo daleko k činu se začali dít věci. Odvaha byla veliká a chuť udělat kynologickou akci dostala reálný základ. Vznikl „Kynologický klub Jedlová - Nedvězí“ kde zakládající členové Standa Cacek, Roman Cacek, Vraťa Král, Rosťa Lidmila, Pepa Straku, Rosťa Bidmon, Martin Sýs, Honza Půža, Zdenda Petr, Pavel Kosek a Jarda Vraspír řekli a v roce 2010 udělali první ročník soutěže „Baldecký pohár“.

Nyní je to již čtvrtý ročník „Baldeckého poháru“ kde v započaté práci pokračují pořadatelé Standa Cacek, Vraťa Král, Laďa Hegr, Lukáš Chemišinec, Rosťa Lidmila, Markéta Lidmilová, Pepa Straka, Rosťa Bidmon, Martin Sýs, Zdenda Hajský, Martin Kučera a Pavel Kosek. Všichni si přejeme, aby nám svatá Diana a svatý Hubert dopřáli pevného zdraví a slušného počasí pro hladký a milý průběh dvoudenního klání, kde výsledkem je pro psy a jejich vůdce uspět v soutěži. A hlavně poznat partu správných lidí z řad pořadatelů, rozhodčích, soutěžících a korony, kteří stráví dva dny v krásném prostředí Baldeckých lesů a jedlovských rybníků.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Přihláška do soutěže

Přihlášku na Baldecký pohár je možné zaslat elektronicky na adresu myslivec.sy@tiscali.cz k rukám ing. Josefa Češky jednatele OMS ČMMJ Svitavy. Přihlášku jsi lze stáhnout na www.baldecky-pohar.cz nebo www.omssvitavy.cz. Uzávěrka přihlášek je 31. 8. 2016. Účastníci soutěže budou obesláni dopisem s vyrozuměním o přijetí do soutěže.

Přihláška 2016 Baldecký pohár (ke stažení zde)

Startovné

Startovné činí 2000 Kč, členové ČMMJ 1000 Kč. Startovné se hradí společně s podáním přihlášky do soutěže převodem na účet ČMMJ OMS Svitavy. Číslo účtu 1280049339/0800. - Variabilní symbol - tetovací číslo psa (číslo čipu psa), do poznámky napište „Baldecký pohár“. Platbu lze provést poštovní poukázkou typu „C“ na adresu ČMMJ OMS Svitavy, Vančurova 1, 568 02 Svitavy.

V případě neuhrazení startovného bude povolán náhradník.

 

Organizační výbor

Ředitel soutěže: Ladislav Hegr
Finance: Vratislav Král
Správce tábora – ubytování: Josef Straka, tel.: 739 270 574
Šéf kuchař: Petr Janů
Občerstvení v terénu: Vlastimil Křepelka
Vedoucí - lesní práce: Lukáš Chemišinec
Vedoucí – vodní práce: Rostislav Lidmila, rákosí - chov divokých kachen Stanislav Cacek
Veterinární prohlídka: MVDr. Karel Laštůvka
Propagace, zpracování výsledků: Pavel Kosek, Martin Kučera
Rozhodčí: Deleguje ČMMJ OMS Svitavy
Pořadatelský tým: MS Pomezí – Balda, MS Jedlová, Kynologický klub Jedlová – Nedvězí
Zdravotní služba: Miroslava Suchá
Trubači: Markéta Lidmilová, Růžička Pavel, Tereza Krtičková

 

Program soutěže

Sobota 17.9. 2016

7,15 – 8,00

Sraz účastníků - GPS 49.6845642N, 16.3294461E - prezentace v areálu tábora, snídaně, porada rozhodčích

8,00 – 9,00 Zahájení soutěže, veterinární prohlídka, losování skupin
9,00 Nastoupení na disciplínu lesní práce

Po ukončení prvního dne soutěže (předpokládaný konec v 19,00 hodin) přátelské posezení kynologů, myslivců a přátel myslivosti při hudbě, dobrém moku a kusu žvance na táboře „Balda“.

 

 

Neděle 18.9. 2016

7,30 – 8,30 Sraz účastníků na táboře „Balda“
8,30 – 9,00 Zahájení druhého dne soutěže
9,00 Nastoupení na disciplínu vodní práce

Odpoledne vyhlášení výsledků, předání diplomů a věcných cen a slavnostní ukončení soutěže.

 

Organizační pokyny

Ubytování

Zajistíme ubytování na Baldeckém táboře v chatkách o čtyřech lůžkách pro rozhodčí, vůdce a další zájemce. Cena noclehu je 65 Kč za lůžko. Spací pytle sebou nebo za příplatek povlečení a přikrývky. Zájemci o ubytování a stravování oznámí svůj požadavek správci tábora panu Josefu Strakovi na telefon 739 270 574 nejpozději do 10. 9 2016.

Stravování

Pro všechny bude během soutěže zajištěno občerstvení. V sobotu v lesním komplexu Balda při lesní práci, v neděli v místě výkonu vodní práce u rybníka v Jedlové. Po oba dny bude v provozu občerstvení na táboře Balda.

Doprava

Doprava účastníků soutěže bude vlastními dopravními prostředky. V lesním komplexu, u rybníka a v areálu tábora Balda je označené parkoviště vyhrazené pro osobní vozy.

 

Statut soutěže

 1. Zkouší se podle zkušebního řádu platného od 1.4. 2014 pro lesní zkoušky ohařů a pro speciální zkoušky z vodní práce ohařů a to první den lesní práce, druhý den vodní práce.
 2. Soutěže se mohou zúčastnit psy a feny všech plamen ohařů v počtu dvanácti startujících.
 3. Přednost mají psi s absolvovanými zkouškami. Právo konečného výběru si vyhrazuje pořadatel.
 4. Účast na soutěži může být opakovaně.
 5. Rozhodčí deleguje ČMMJ OMS Svitavy
 6. Námitky mohou být podány ihned písemně po oznámení výsledku jednotlivé disciplíny a při podání vůdce složí kauci 1000 Kč
 7. Výsledné pořadí stanoví počet bodů dosažených v obou soutěžních dnech s přihlédnutím umístění v ceně. Při stejném počtu bodů u více jedinců má přednost chovný jedinec před nechovným, mladší před starším, při stejném věku pes, jehož jméno začíná dřívějším písmenem abecedy.
 8. Pes, který neuspěje v některé disciplíně, může pokračovat v soutěži dál.
 9. Pro tuto soutěž platí veterinární směrnice a řád na ochranu zvířat při zkouškách lovecky upotřebitelných psů platný od 1.1. 2008 v ČR. Pes musí být v imunitě, do soutěže nemůže nastoupit nemocný pes a háravé feny.
 10. Vůdce musí mýt u sebe očkovací průkaz, lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz ČMMJ nebo potvrzení o pojištění při výkonu práva myslivosti. V případě, že vůdce nemá zbrojní průkaz bude mu přidělen střelec. Vůdce musí být myslivecky oblečen.
 11. Pořadatel neručí za ztrátu psa nebo škody způsobené psem nebo vůdcem.
 12. Vůdci se bez výhrad podřizují statutu soutěže a časovému harmonogramu.

 

Veterinární podmínky pro účast psů na akcích pořádaných pod záštitou ČMMJ OMS Svitavy

 1. Psi musí být klinicky zdraví, posouzení zdravotního stavu provede soukromý veterinární lékař, provádějící přejímku zvířat a rozhodne o zdravotním stavu předvedeného psa.
 2. Psi musí být řádně doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným pasem pro malá zvířata. (tj. řádně vyplněným, aby bylo možno prokázat příslušnost dokladu k předvedenému psu).
 3. Psi misí být řádně očkováni proti vzteklině souladu s paragrafem 4, odst. 1. Písmeno f (tj. chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci drženi v zajetí, ve stáří od 3 do 6 měsíců platně očkováni 7d proti vzteklině a po té během doby účinností předchozí použité očkování látky před očkování, uchovat doklad o očkování po dobu platnosti očkování a požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři), nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení z účasti na zkouškách nebo svodu.
 4. Pořadatel svodu dále stanoví, že svodu psů se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou platně očkováni proti psince, parvoviróze, infekční hepatitídě, infekční laringotracheitídě a leptospiróze. Nesplnění této podmínky je důvodem k vyloučení z účasti na zkouškách nebo svodu.
 5. Veterinární přejímku psů provede soukromý veterinární lékař.
 6. Psi, kteří neprošli ve stanovené době veterinární přejímkou, se nesmí akce zúčastnit.
 7. Pořádající MS zkoušek z norování zajistí, aby všechny lišky, které se zúčastní svodu, byly klinicky zdravé a byly doprovázeny platným dokladem o vakcinaci proti vzteklině (dle paragrafu 4, odst. 1 písm. F veterinárního zákona) a na vyžádání předložení tento doklad soukromému veterinárnímu lékaři provádějícímu veterinární přejímku.
 8. Tyto veterinární podmínky mohou být z nákazových důvodů kdykoli změněny, případně akce zrušena.
 9. Upozornění pro vůdce psů – po celou dobu konání akce jsou vůdci psů povinni dodržet podmínky řádu ochrany zvířat při zkouškách lovecké upotřebitelnosti nebo svodu loveckých psů schváleného dne 23.2. 2016 pod č.j. 37243/2005-11020.
 10. Za psy zúčastňující se akce jsou považováni všichni psi, kteří se nacházejí v prostoru, kde probíhají zkoušky, případně svod, tzn. Psi přihlášení na akci, dále psi, kteří se zúčastní akce nepřímo mezi diváky v tzv. koroně. Vůdci všech psů zúčastňujících se akce jsou povinni se řídit těmito podmínkami, jejich neplnění je důvodem k vykázání z prostoru, kde probíhá akce.

Souřadnice: 49.6842119N, 16.3296761E

Mapa GPS souřadnice

Tabulka - práce v lese

Tabulka - vodní práce